განაცხადის ფორმები

იმისათვის, რომ შეძლოთ განაცხადის გაკეთება საჭიროა:

 1. განმცხადებელმა – ფიზიკური პირის შემთხვევაში აუცილებელია შეავსოს მითითებულ ველები:
  • პირადი ნომერი
  • სახელი
  • გვარი
  • დაბადების თარიღი
  • ფაქტობრივი მისამართი
  • მობილურის ნომერი
 2.  განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს დამატებითი ფაილი:
  • პირადობის მოწმობის / ID ბარათის / პასპორტის pdf ან jpg ფაილი
 3. ნომენკლატურების ჩამონათვალში აირჩიოთ სასურველი განცხადების სახეობა
 4. აუცილებელია შეავსოთ მოთხოვნის ტექსტი
 5. საჭიროების შემთხვევაში მიაბათ დანართი ფაილები და დაკავშირებული დოკუმენტები

განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა გადმოაგზავნოთ ელექტრონული წესით ორგანიზაციის ელექტრონულ მისამართზე:  info@gspsa.org.ge.

ელექტრონული წესით არასწორად, ან არასრული მონაცემებით შევსებული განცხადება არ მიიღება და არ განიხილება.

ორგანიზაცია განცხადებას განიხილავს და ადრესანტს პასუხს გადაუგზავნის 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

  განცხადების ტიპიური ფორმა