ცხოველის მიღების წესი

თავშესაფარში ცხოველთა მიღება ხდება თავშესაფრის ხელმძღვანელობის უშუალო გატაწყვეტილებით და ვეტერინარის ნებართვით. ყოველ ძაღლზე იხსნება სპეციალური ფორმა, აგრეთვე ინფორმაცა ცხოველის შესახებ განთავსდება GSPSA-ს ელექტრონული ინფორმაციათა ბაზაში. თავშესაფარში  მიიღებიან:

  1. უპატრონო ცხოველები, რომლებსაც აქვთ მექანიკური ან სხვა სახის დაზიანება და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას;
  2. ადამიანის მიერ სასტიკი ქმედებისგან დახსნილი ცხოველები, რომლებსაც აქვთ ფიზიკური ან ფსიქიკური ტრავმა (დაზიანება) და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას;
  3. ლეკვები, რომლებიც არიან უზედამხედველო, მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და საჭიროებენ ჰუმანურ დამოკიდებულებასა და მზრუნველობას;
  4. ძაღლი, რომელიც დაკარგულია პატრონის მიერ და საჭიროებს მზრუნველობას და პატრონის მოძიებასა;
  5. ძაღლი, რომელმაც დაკარგა პატრონი (მისი გარდაცვალების ან უგზოუკვლოდ დაკარგვის შემთხვევაში) და საჭიროებს მზრუნველობას;
  6. ცხოველები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო საჭიროებენ მზრუნველობას და ვეტერინარულ მომსახურებას;
  7. სხვა შემთხვევებში ის ცხოველები, რომლის მიღებასაც გადაწყვეტს თავშესაფრის ხელმძღვანელობა.

2020 წლის 1 მარტიდან GSPSA-ს თბილისის თავშესაფარმა შეწყვიტა ფუნქციონირება გაურკვეველი დროით.